DEREK STANHOPE             Owner/Operator, Master stylist .

Raylene Marsman          Master Stylist

Sandra Kravcova - Master stylist